Kwalifikacje oraz obowiązki diakonów i skarbników

Poniższy dokument jest raportem komitetu na temat kryteriów wiarygodności dla diakonów i skarbników w kościołach Assemblies of God (Kościół Zielonoświątkowy). Raport został przyjęty przez Assemblies of God General Presbytery, 17 sierpnia 1976.

Diakoni i skarbnicy

Wstęp

Boża metoda, dzięki której kościół Jezusa Chrystusa rozwijał się przez wieki, jest taka, że Bóg wybiera jakąś osobę, by została przywódcą (pastorem), a następnie daje jej innych (diakonów), aby służyli jej za wsparcie i jako współsłudzy względem zgromadzenia.

Jasne jest, że Bóg zawsze dawał przywódcom wizję co do pracy Pańskiej. Wspaniałym doświadczeniem dla pastora i rady kościoła jest wspólna praca dla powiększania królestwa Bożego.

Terminologia stosowana w stosunku do Rady Kościoła

Diakoni

Diakoni wybierani są spośród zgromadzenia by „służyć kościołowi” w jego sprawach praktycznych, duchowych i codziennych.

Skarbnicy

Skarbnicy wybierani są spośród zgromadzenia, by być nadzorcami kościelnych dóbr oraz sygnatariuszami.

Organ Doradczy

Organ Doradczy powinien być wybierany jako wsparcie dla pastora w tych kościołach, gdzie ilość dorosłych spełniających kryteria na diakonów jest niewystarczająca.

Rada Kościoła

Pastor i diakoni tworzą Radę lokalnego kościoła. Kiedy kościół nie ma Rady złożonej z diakonów, Radę będą tworzyły osoby wybrane do służby razem z pastorem.

Kwalifikacje

Diakoni:

Życie i charakter danej osoby musi spełnić pewne kryteria, zanim taka osoba będzie mogła podjąć służbę jako diakon.

 1. Diakon ma być wybrany „spośród was” (Dz 6:3), ma być świeckim członkiem zgromadzenia od co najmniej roku.
 2. Diakon musi cieszyć się dobrą reputacją, „zaufaniem” (Dz 6:3). Kluczową rolę pełni zaufanie zgromadzenia i lokalnej społeczności.
 3. Diakon pełni służbę duchową, a więc musi być „pełen Ducha” (Dz 6:3; Dz 2:4) i trwać w tym napełnieniu (Ef 5:18).
 4. Diakon musi podejmować decyzje w praktycznych, codziennych sprawach, jak również być wsparciem dla pastora w sprawach duchowych, do kierowania więc i udzielania rad potrzeba mu „mądrości” (Dz 6:3).
 5. Diakon musi być chętny do zaangażowania się w dzieło Boże w ramach kościoła; diakon jest po to, by „służyć” (Dz 6:3).
 6. Diakon musi być „uczciwy” (1 Tym 3:8), to znaczy poważny i stały.
 7. Diakon nie może być „dwulicowy” (1 Tym 3:8), czyli musi być słowny, godny zaufania.
 8. Diakon nie może być „nałogowym pijakiem” (1 Tym 3:8), lecz ma być trzeźwy, niezależny od fizycznej stymulacji.
 9. Diakon nie może być ”chciwy brudnego zysku”, lecz wierny w dziesięcinie, hojny, niemotywowany przez pieniądze.
 10. Diakon musi wyznawać dobrą naukę, „zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem” (1 Tym 3:9), w pełni podpisujący się pod założeniami wiary Assemblies of God (Kościoła Zielonoświątkowego).
 11. Diakonem ma być dojrzały wierzący –  „niech oni najpierw odbędą próbę” (1 Tym 3:10).
 12. Diakon nie powinien mieć problemów małżeńskich czy być rozwodnikiem, lecz ma być w dobrym, monogamicznym małżeństwie (1 Tym 3:12).
 13. Diakoni mają prowadzić swoje domy w Panu, „potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi” (1 Tym 3:12)
 14. Żony diakonów (lub mężowie diakonis) mają być przykładem chrześcijańskiego życia, „poważne, nie przewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim” (1 Tym 3:11).
 15. Za zgodą lokalnego zgromadzenia można wybrać kobietę spełniającą kryteria na diakonisę.

Skarbnicy

Skarbnicy często mają podobne uprawnienia jak diakoni. Jeżeli skarbnicy cieszą się podobnymi uprawnieniami, należy stosować te same kryteria wyboru co w przypadku diakonów.

Organ Doradczy

Członkowie Organu Doradczego muszą podpisywać się pod założeniami wiary Assemblies of God, wspierać kościół lokalny swoją obecnością, jak i finansami, i powinni być zaakceptowani przez przełożonych, „district officiary”.

Rada Kościoła

Jeżeli Rada Kościoła różni się od zespołu diakonów lub skarbników, kryteria wyboru powinny być ustalone przez statut lokalnego zgromadzenia lub jego ustawy, o ile tylko biblijne standardy dla przywódców są zachowane.

Relacje między organami kościoła a:

–        pastorem

Każdy pracownik kościoła jest doradcą pastora, jego lojalnym pomocnikiem i partnerem w modlitwie, wsparciem pomagającym w wypełnianiu wizji i zadań, które Bóg dał pastorowi dla kościoła.

Pastor jest przewodniczącym zgromadzenia oraz osobą głosującą w każdym organie kościoła.

–        sobą nawzajem

Pracownicy kościoła są zespołem pracującym razem, każdy w swoim zakresie, tak by przynieść powodzenie i rozwój kościoła.

Pracownicy kościoła powinni dążyć do bliskich relacji poprzez wspólną modlitwę, uwielbienie i wspólną pracę z pastorem.

–        zgromadzeniem

Pracownicy kościoła powinni wspierać dobre nastawienie w kościele i wzmacniać zaufanie członków kościoła w stosunku do przywództwa pastora. Duchowe powodzenie i wartości powinny być ich troską i odpowiedzialnością.

–        lokalną społecznością

Pracownicy kościoła powinni być reprezentantami kościoła na zewnątrz. Ich życie powinno być świadectwem prawdziwego chrześcijaństwa, powinni zachowywać się w sposób przynoszący chwałę Chrystusowi.

Obowiązki organów kościoła

Przyjmuje się, że pastor ze względu na swój urząd, pełni rolę podobną do dyrektora firmy lub prezesa zarządu.

Diakoni

Diakoni mają służyć pastorowi radą we wszystkich sprawach dotyczących zgromadzenia, w sprawach związanych z życiem duchowym, jak i wydawaniem zarządzeń. Powinni brać udział w procesie przyjmowania nowych członków i utrzymywaniu dyscypliny kościelnej.

Na podstawie decyzji pastora poszczególnym członkom organów kościoła można przypisać konkretne obowiązki związane z funkcjonowaniem lokalnego kościoła.

Oczekuje się, że Rada Kościoła powinna zajmować się wybieraniem pastora.

Skarbnicy

Skarbnicy pełnią rolę oficjalnych przedstawicieli kościoła w sprawach finansowo-rozliczeniowych. Zwykle to prezes (pastor) i sekretarz zespołu skarbników podpisują dokumenty w imieniu kościoła, w szczególności dotyczące własności i umów finansowych. Skarbnicy, którym powierzona jest własność kościoła, powinni dbać o jej utrzymanie i zabezpieczenie, oraz powinni działać na rzecz kościoła w sprawie sprzedawania i kupowania jego dóbr.

Organ Doradczy

Jako że „district officiary” służy jako Rada lokalnego zgromadzenia, Organ Doradczy pełni funkcje doradcze względem pastora w sprawach codziennego funkcjonowania kościoła.

Rada Kościoła

Rada Kościoła działa zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej.

Dodatek

Starszy i starszeństwo

Na podstawie studiów dochodzimy do wniosku, że ze względu na użycie tego słowa w oryginale greckim (Dz 20:17,28; 1 Tym 5:17; Jak 5:14 itp.), słowo „starszy” i „starszeństwo” odnoszą się do urzędu pastora, biskupa i zarządcy. Powyższy dokument jednak tego zagadnienia nie obejmuje.

Jak sprawdzić wiarygodność kandydata?

A. Kiedy statut lokalnego kościoła i jego ustawy zakładają istnienie Komitetu ds. Pracowników Kościoła, należy przyjąć poniższą procedurę:

 1. Należy rozważyć kwalifikacje duchowe, podane pod ustępem „Kwalifikacje”
 2. Kandydat musi wiernie wspierać lokalny kościół swoją obecnością, jak i finansami.
 3. Kandydat powinien rozumieć sposób zarządzania kościoła.
 4. Zanim zaprezentuje się kandydata, pastor powinien omówić z nim swoją filozofię i wizję oraz sprawdzić jego chęć służenia.

B. Wybór pracowników kościoła ma odbywać się przez głosowanie członków lokalnego zgromadzenia, po tym jak kandydaci spełnili kryteria wstępne.

Podsumowanie

Pastor jest Bożym darem dla kościoła; członkowie organów kościoła są darem kościoła dla pastora.