DOŚWIADCZANIE BOGA W OSOBISTYM ŻYCIU

Angażujemy się w codzienne i nieustające szukanie Bożej obecności, planów i celów dla naszego życia.

Wierzymy, że Bóg jest miłością, stworzył nas w określonym celu i ma dla naszego życia plan. Dlatego pragniemy prowadzić życie pełne Ducha Świętego, żyjąc w mocy Bożej każdego dnia, doświadczając Jego opieki, troski, uzdrowienia i zaopatrzenia w naszym osobistym życiu, w życiu naszych rodzin, bliskich i kościoła.

Pragniemy uwielbić Boga całym naszym życiem a następnie rozkoszować się nim przez całą wieczność.

Jan 4,23-24; Dzieje Apostolskie 2,4; Efezjan 5;18; Filipian 1,10-11

SŁOWO BOŻE

Angażujemy się w studiowanie i wypełnianie Słowa Bożego zarówno w kościele jak i w domach.

Pragniemy nasze życie opierać całkowicie na Biblii, poznawać ją tak by słowa w niej zawarte przynosiły nam życie w łasce i obfitości Bożej.

2 Tymoteusza 3,16

MODLITWĘ (POST)

Angażujemy się w modlitwę uważając ją za najwyższy priorytet kościoła.

Jako lokalny kościół chcemy być domem modlitwy. Dlatego kładziemy nacisk na to, że komunikacja z Bogiem jest największym przywilejem i odpowiedzialnością każdego członka kościoła. Przywódcy zboru mają służyć jako model aktywnego i efektywnego życia modlitewnego jednocząc się z wszystkimi wierzącymi w społecznej i wstawienniczej modlitwie.

Izajasza 56,7; Marka 11,17; Rzymian 8,26; 1 Koryntian 14,14-15; 1 Tesaloniczan 5,17; 1 Tymoteusza 2,1-4.8; Jakuba 5,14-16

WSPÓLNOTĘ

Angażujemy się w życie wspólnoty (lokalnej społeczności wierzących – zboru).

Należąc do społeczności wierzących i będąc w pełni oddanymi naśladowcami Chrystusa pragniemy jednocześnie być w pełni oddani względem kościoła, aby wypełnić Boże powołanie dla naszego życia poprzez różnorodne służby i posługi w Ciele Chrystusa (Kościele). Razem wzrastamy w dojrzałości chrześcijańskiej do pełni wymiarów Chrystusowych.

Efezjan 4,12-16

ZIELONOŚWIĄTKOWE UWIELBIENIE

Angażujemy się w społeczności kościoła, aby regularnie brać udział w zielonoświątkowym uwielbieniu, które wywyższa Boga, angażuje serce, umysł i duszę oraz jest wyzwaniem do głębszego zaangażowania w służbę i uczniostwo.

Kładziemy nacisk na biblijne prawdy dotyczące szafarstwa i centralnego miejsca Słowa Bożego jako elementów uwielbienia.

Psalm 29,2; Izajasza 58; Mateusza 25,31-46; Jan 4,24; Rzymian 12,1; 1 Koryntian 12,4-11

KSZTAŁTOWANIE MŁODEGO POKOLENIA

Angażujemy się w wychowywanie i kształcenie dzieci i młodzieży w mądrości płynącej z Biblii.

Pragniemy przyprowadzać kolejne pokolenia dzieci i młodzieży do poznania zbawiennej prawdy odnośnie Jezusa Chrystusa i pełnej obfitości oraz radości relacji z Bogiem. Pragniemy by wyrastali na naśladowców Chrystusa będąc sługami i służebnicami Bożymi.

Psalm 78,6

EWANGELIZACJĘ I MISJĘ

Angażujemy się w głoszenie Ewangelii i zdobywanie niewierzących dla Chrystusa, chrzczenie ich w wodzie i prowadzenie do zjednoczenia sie z Kościołem.

Postrzegamy świat jako pole misyjne. Znaczącą część zborowych finansów przeznaczmy na działania misyjne (wysyłanie oraz wspieranie misjonarzy i misji). Pielęgnujemy posiadanie pasji do dzielenia się Ewangelią ze zgubionymi, tak aby każdy członek kościoła osobiście przekazywał świadectwo Chrystusa i demonstrował Jego miłość względem innych osób. Prowadzimy w uczni ostwie nowych wierzących i wierzymy, że jest to odpowiedzialnością każdego dojrzałego członka zboru. Uznajemy ewangelizacje jako styl życia.

Mateusza 9,37-38; Mateusza 28,19-20; Marka 16,15-18; Dzieje Apostolskie 1,8; Rzymian 10,13-15

ZAKŁADANIE ZBORÓW

Angażujemy się w zakładanie zborów wszędzie tam gdzie Bóg nas posyła.

Rozpoznajemy zakładanie kościołów jako służbę apostolską w naszych dniach.

Mateusza 16,18; Jana 4,35; Dzieje Apostolskie 2,47 i 14,23; Efezjan 5,25-28